Algemene voorwaarden

De Verkoper; Glaravans, statutair gevestigd te Hengelo (ov), Nederland gebruiker van deze verkoopvoorwaarden.

De koper: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een koopovereenkomst tot levering van zaken wordt gesloten en/of tot het verrichten van diensten.

 1. Prijsopgave en termijn
  Uitgebrachte prijsopgaven worden elektronisch, schriftelijk of mondeling gegeven en zijn 14 dagen geldig. Bij akkoord op de prijsopgave gaat men ook akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier in dit document vermeld.De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de koper en verkoper een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 5% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de verkoper contact met de koper op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. Wachtlijst
  Bij akkoord van een offerte voor een Custom-Made Glaravan wordt een aanbetaling van € 500,- gedaan door de koper(s) om het traject van ontwerpen op te starten. Dit bedrag wordt op de eindfactuur in mindering gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed als de koper(s) tussentijds afhaken, ongeacht de omstandigheden.
 3. Overeenkomst / Akkoord
  Bij een Custom-Made Glaravan wordt vóór de start van de bouw van de Glaravan het volledige ontwerp doorgenomen en getekend voor akkoord. Het contract bestaat uit twee delen; Contract Deel A waarin de techniek wordt bepaald en contract deel B, waar het interieur is vastgelegd. Bij het tekenen gaat de koper akkoord met het ontwerp zoals op papier wordt geschetst, samen met de getoonde stalen/monsters die overeenkomen met de materialen die gebruikt worden in de Glaravan.

  Inhoud overeenkomst Custom-Made Glaravans
  DEEL A
  Indeling
  Technische Indeling
  Type caravan
  Levertijd
  Prijs

  DEEL B
  Gekozen kleuren & interieurdelen
  Gekozen Stoffen, zittingen & matrassen
  3D impressies
  Stalen/Monsters van diverse materialenVan de koper wordt verwacht dat hij/zij zich heeft verdiept in de verkoper en hierbij een goed beeld heeft van de verwachte kwaliteit en hiermee akkoord gaat.

 4. Annulering
  Bij het tekenen van akkoord vervalt de bedenktijd van 14 dagen. In geval van annulering in de periode van de overeenkomst tot oplevering behoudt de verkoper het recht op 60% van de aanbetaling.
 5. Betalingen
  Er zijn in het geval van Custom-Made Glaravans vier momenten van betalingen.
 1. De wachtlijst aanbetaling á € 500,-, in mindering gebracht op de eindfactuur
 2. Bij het tekenen van de overeenkomst contract deel A Techniek is een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag.
 3. Bij het tekenen van de overeenkomst contract deel B Interieur is een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag.
 4. Bij oplevering wordt de laatste 40% van het totaalbedrag betaald met de wachtlijst factuur van € 500,- in mindering gebracht.
 5. Bij elke factuur wordt verwacht dat het bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum bijgeschreven staat op de rekening van de verkoper, waarvan de gegevens in dit document te vinden zijn.
 6. Bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld import/export, de aanschaf van een specifieke caravan en de kosten van deze situaties zijn specifiek in het contract vermeld en hebben daarbij een mogelijke vijfde aparte betaling.

 

 1. Prijswijzigingen/Stijgingen
  Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend.
 2. Aanpassingen/wijzigingen
  Verkoper heeft het recht aanpassingen of wijzigingen door te voeren indien een opdracht niet geheel conform overeenkomst uitgevoerd kan worden. Bij meerkosten gaat dit in overleg met koper.
 3. Levertermijn
  De overschrijding van de leveringstermijn In de overeenkomst wordt een vermoedelijke leveringsdatum vermeld. Verkoper heeft het recht deze leveringsdatum te overschrijden. Overschrijding van de leveringsdatum gebeurt altijd in overleg met koper.Levering geschiedt altijd bij Glaravans in Hengelo (OV). Direct na de levering draagt de afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaak of onderdelen daarvan ontstaan.
 4. Oplevering
  Opdat het voor de kopers bij oplevering moeilijk in te schatten is of het product volledig werkt en voldoet, hebben de kopers het recht ná oplevering van de Custom-Made Glaravan éénmalig terug te komen bij Glaravans met de caravan om aanpassingen te maken en mogelijke fouten uit de caravan te halen. Glaravans brengt hier géén kosten voor in rekening.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  De te bouwen Glaravan of andere zaak blijft eigendom van de verkoper, zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
 6. Retentierecht
  De verkoper kan het retentierecht uitoefenen op de caravan indien en voor zolang als de verkoper de kosten van de werkzaamheden aan de caravan of zaak niet of niet in zijn geheel voldoet; de koper de kosten van eerdere door de verkoper verrichte werkzaamheden aan dezelfde caravan of zaak niet of niet in zijn geheel voldoet.
 7. Garantie
  De verkoper levert garantie onder de volgende voorwaarden:
 1. De garantie wordt door de verkoper verleend per ingang van factuurdatum van de laatste betaling van oplevering. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
 2. Op alle door verkoper geleverde apparatuur van derden geldt de garantie van deze partijen, alsmede hun garantievoorwaarden. Deze instructies en handleidingen worden meegeleverd met de caravan of zaak.
 3. De verkoper geeft 36 maanden garantie op het interieur en de (wanneer van toepassing) waterdichtheid van de caravan of zaak.
 4. De waterdichtheid garantie blijft enkel geldig bij een jaarlijkse waterdichtheidscontrole gedurende de garantieperiode. Deze moet uitgevoerd worden door Glaravans te Hengelo.
 5. De verkoper geeft 36 maanden beperkte garantie op het onderstel/chassis van de caravan. Bij blijk van schade en onjuist gebruik vervalt deze.
 6. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
 7. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht.
 8. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).
 9. In het geval van een hefdak wordt er geen garantie verleend op het tentdoek.
 10. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland/België/Luxemburg/Duitsland plaatsvindt, moet dit altijd door Glaravans in Hengelo uitgevoerd worden. De kosten van elders uitgevoerde reparaties worden enkel in overleg, voordat de reparatie plaatsvindt, vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.
 11. De garantie vervalt indien koper niet spoedig na het constateren van de gebreken verkoper in kennis stelt.
 12. De garantie vervalt indien verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.
 13. Garantiewerkzaamheden die niet door verkoper zelf worden uitgevoerd worden niet vergoed mits schriftelijk anders overeengekomen
 14. Verkoper is niet aansprakelijk voor reeds verrichte werkzaamheden door koper

 

 1. Staat van de gekozen caravan
  Bij akkoord voor een custom-made Caravan nemen de kopers het volgende in acht;
 1. Wanneer de verkoper specifieke onderdelen voor de caravan niet kan verkrijgen zal deze naar de best passende oplossing zoeken en deze toepassen.
 2. De staat van het exterieur van de caravan, met inachtneming van deuken, caravan specifieke onderdelen en bijzondere vormen, kunnen nóóit terug in nieuwstaat gebracht worden. De koper is bewust dat de verkoper met een ‘oude’ caravan werkt en deze altijd kleine visuele gebreken behoudt.
 3. De klant is bewust van het feit dat caravan ramen, met uitzondering van enkel-glas ramen, hergebruikt worden; de staat van de ramen vóór de renovatie blijft hetzelfde tenzij anders vermeld in het contract. Bij het ontbreken van ramen bij de gekozen caravan heeft de verkoper het recht de ramen als meerprijs door te berekenen aan de klant. Wanneer er ramen defectief worden tijdens het renovatieproces moet de verkoper deze vergoeden aan de kopers.
 4. Het onderstel wordt ten alle tijden volledig gerenoveerd en waar mogelijk gemoderniseerd, afhankelijk van de wensen van de kopers en/of voor mogelijke export,.

 

 1. Ontbinding & Overmacht
  Wanneer de verkoper door omstandigheden of overmacht (tijdelijk) niet kan leveren wordt naar een passende oplossing gezocht. Dit kan in de vorm van uitstel van levering, uitbesteding productie aan derden of annulering van de koop. In géén van de gevallen kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden in enigerlei vorm of tot welk bedrag dan ook schadevergoeding betalen.Onder overmacht van de verkoper wordt in ieder geval verstaan:
 • de omstandigheid, dat de verkoper een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
 • stakingen, rampen, oorlogen, brand & pandemieën.
 • overheidsmaatregelen, die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig, dan wel deugdelijk na te komen.

 

De koopovereenkomst, overeengekomen in artikel 3, wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de nakoming van de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen garandeert.

Privacy voorkeuren

Om door te gaan vragen we je onze privacy policy en onze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen en omlaag te scrollen voor extra info over cookies, en bij akkoord dit hieronder aan te geven door het corresponderende vakje aan te vinken. Je ontvangt deze melding maar één keer per browser, zolang je ons cookie accepteert. In geval van problemen kun je mailen naar info@glaravans.com. Het niet accepteren van onze cookies kan de belevenis van onze website verslechten.

 

Cookies zijn kleine stukjes data die unieke identificatoren kunnen bevatten en die naar uw computer, telefoon of tablet verstuurd worden. Cookies worden gebruikt om informatie over u en uw apparaat op te slaan of op te vragen. Meestal worden cookies gebruikt om uw ervaring op een website te personaliseren. 

Bijna alle moderne websites gebruiken cookies, en de Europese privacyregelgeving vereist dat uw toestemming is verkregen voor het gebruik van alle cookies die nodig zijn voor de site om u te voorzien van informatie en diensten waar u om vraagt.

We gebruiken de volgende cookies:

 

For performance and security reasons we use Cloudflare
required
- Voor prestaties en beveiliging van de website.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
- Voor Google tracking
Click to enable/disable Google Fonts.
- Voor Google fonts / Lettertypes
Click to enable/disable Google Maps.
- Voor Google Maps
Click to enable/disable video embeds.
- Voor video
- Voor het opslaan van uw voorkeuren
Privacy instellingen / Privacy Preferences - Voor het opslaan van uw voorkeuren.

 

Privacy Preferences

 

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

 

Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van derden. Selecteer uw privacy voorkeuren en ga akkoord met ons gebruik van cookies Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.