Boek nu een afspraak in onze winkel! - Standaard gratis verzending in NL/BE vanaf € 79,00

Algemene voorwaarden

Let op! We hebben algemene voorwaarden voor onze Custom-Made caravans én voor onze Webshop.
Voor onze webshop vindt je ónder de Custom-made voorwaarden.

Voor Custom-Made caravans

De Verkoper; Glaravans, statutair gevestigd te Hengelo (ov), Nederland gebruiker van deze verkoopvoorwaarden.

De koper: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een koopovereenkomst tot levering van zaken wordt gesloten en/of tot het verrichten van diensten.

Prijsopgave en termijn
Uitgebrachte prijsopgaven worden elektronisch, schriftelijk of mondeling gegeven en zijn 14 dagen geldig. Bij akkoord op de prijsopgave gaat men ook akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier in dit document vermeld.

De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de koper en verkoper een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 5% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de verkoper contact met de koper op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Wachtlijst
Bij akkoord van een offerte voor een Custom-Made Glaravan wordt een aanbetaling van € 500,- gedaan door de koper(s) om het traject van ontwerpen op te starten. Dit bedrag wordt op de eindfactuur in mindering gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed als de koper(s) tussentijds afhaken, ongeacht de omstandigheden.

Overeenkomst / Akkoord
Bij een Custom-Made Glaravan wordt vóór de start van de bouw van de Glaravan het volledige ontwerp doorgenomen en getekend voor akkoord. Het contract bestaat uit twee delen; Contract Deel A waarin de techniek wordt bepaald en contract deel B, waar het interieur is vastgelegd. Bij het tekenen gaat de koper akkoord met het ontwerp zoals op papier wordt geschetst, samen met de getoonde stalen/monsters die overeenkomen met de materialen die gebruikt worden in de Glaravan.

Inhoud overeenkomst Custom-Made Glaravans
DEEL A
Indeling
Technische Indeling
Type caravan
Levertijd
Prijs

DEEL B
Gekozen kleuren & interieurdelen
Gekozen Stoffen, zittingen & matrassen
3D impressies
Stalen/Monsters van diverse materialen

Van de koper wordt verwacht dat hij/zij zich heeft verdiept in de verkoper en hierbij een goed beeld heeft van de verwachte kwaliteit en hiermee akkoord gaat.

Annulering
Bij het tekenen van akkoord vervalt de bedenktijd van 14 dagen. In geval van annulering in de periode van de overeenkomst tot oplevering behoudt de verkoper het recht op 60% van de aanbetaling.

Betalingen
Er zijn in het geval van Custom-Made Glaravans vier momenten van betalingen.

1. De wachtlijst aanbetaling á € 500,-, in mindering gebracht op de eindfactuur

2. Bij het tekenen van de overeenkomst contract deel A Techniek is een aanbetaling van 40% van het totaalbedrag.

3. Bij het tekenen van de overeenkomst contract deel B Interieur is een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag.

4. Bij oplevering wordt de laatste 40% van het totaalbedrag betaald met de wachtlijst factuur van € 500,- in mindering gebracht.

5. Bij elke factuur wordt verwacht dat het bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum bijgeschreven staat op de rekening van de verkoper, waarvan de gegevens in dit document te vinden zijn.

6. Bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld import/export, de aanschaf van een specifieke caravan en de kosten van deze situaties zijn specifiek in het contract vermeld en hebben daarbij een mogelijke vijfde aparte betaling.

 

Prijswijzigingen/Stijgingen
Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend.

Aanpassingen/wijzigingen
Verkoper heeft het recht aanpassingen of wijzigingen door te voeren indien een opdracht niet geheel conform overeenkomst uitgevoerd kan worden. Bij meerkosten gaat dit in overleg met koper.

Levertermijn
De overschrijding van de leveringstermijn In de overeenkomst wordt een vermoedelijke leveringsdatum vermeld. Verkoper heeft het recht deze leveringsdatum te overschrijden. Overschrijding van de leveringsdatum gebeurt altijd in overleg met koper.

Levering geschiedt altijd bij Glaravans in Hengelo (OV). Direct na de levering draagt de afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaak of onderdelen daarvan ontstaan.

Oplevering
Opdat het voor de kopers bij oplevering moeilijk in te schatten is of het product volledig werkt en voldoet, hebben de kopers het recht ná oplevering van de Custom-Made Glaravan éénmalig terug te komen bij Glaravans met de caravan om aanpassingen te maken en mogelijke fouten uit de caravan te halen. Glaravans brengt hier géén kosten voor in rekening.

Eigendomsvoorbehoud
De te bouwen Glaravan of andere zaak blijft eigendom van de verkoper, zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.

Retentierecht
De verkoper kan het retentierecht uitoefenen op de caravan indien en voor zolang als de verkoper de kosten van de werkzaamheden aan de caravan of zaak niet of niet in zijn geheel voldoet; de koper de kosten van eerdere door de verkoper verrichte werkzaamheden aan dezelfde caravan of zaak niet of niet in zijn geheel voldoet.

Garantie
De verkoper levert garantie onder de volgende voorwaarden:

1. De garantie wordt door de verkoper verleend per ingang van factuurdatum van de laatste betaling van oplevering. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

2. Op alle door verkoper geleverde apparatuur van derden geldt de garantie van deze partijen, alsmede hun garantievoorwaarden. Deze instructies en handleidingen worden meegeleverd met de caravan of zaak.

3. De verkoper geeft 36 maanden garantie op het interieur en de (wanneer van toepassing) waterdichtheid van de caravan of zaak.

4. De waterdichtheid garantie blijft enkel geldig bij een jaarlijkse waterdichtheidscontrole gedurende de garantieperiode. Deze moet uitgevoerd worden door Glaravans te Hengelo.

5. De verkoper geeft 36 maanden beperkte garantie op het onderstel/chassis van de caravan. Bij blijk van schade en onjuist gebruik vervalt deze.

6. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

7. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht.

8. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).In het geval van een hefdak wordt er geen garantie verleend op het tentdoek.

9. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland/België/Luxemburg/Duitsland plaatsvindt, moet dit altijd door Glaravans in Hengelo uitgevoerd worden. De kosten van elders uitgevoerde reparaties worden enkel in overleg, voordat de reparatie plaatsvindt, vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.

10. De garantie vervalt indien koper niet spoedig na het constateren van de gebreken verkoper in kennis stelt.

11. De garantie vervalt indien verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.

12. Garantiewerkzaamheden die niet door verkoper zelf worden uitgevoerd worden niet vergoed mits schriftelijk anders overeengekomen

13. Verkoper is niet aansprakelijk voor reeds verrichte werkzaamheden door koper

 

Staat van de gekozen caravan
Bij akkoord voor een custom-made Caravan nemen de kopers het volgende in acht;

1. Wanneer de verkoper specifieke onderdelen voor de caravan niet kan verkrijgen zal deze naar de best passende oplossing zoeken en deze toepassen.

2. De staat van het exterieur van de caravan, met inachtneming van deuken, caravan specifieke onderdelen en bijzondere vormen, kunnen nóóit terug in nieuwstaat gebracht worden. De koper is bewust dat de verkoper met een ‘oude’ caravan werkt en deze altijd kleine visuele gebreken behoudt.

3. De klant is bewust van het feit dat caravan ramen, met uitzondering van enkel-glas ramen, hergebruikt worden; de staat van de ramen vóór de renovatie blijft hetzelfde tenzij anders vermeld in het contract. Bij het ontbreken van ramen bij de gekozen caravan heeft de verkoper het recht de ramen als meerprijs door te berekenen aan de klant. Wanneer er ramen defectief worden tijdens het renovatieproces moet de verkoper deze vergoeden aan de kopers.

4. Het onderstel wordt ten alle tijden volledig gerenoveerd en waar mogelijk gemoderniseerd, afhankelijk van de wensen van de kopers en/of voor mogelijke export,.

 

Ontbinding & Overmacht
Wanneer de verkoper door omstandigheden of overmacht (tijdelijk) niet kan leveren wordt naar een passende oplossing gezocht. Dit kan in de vorm van uitstel van levering, uitbesteding productie aan derden of annulering van de koop. In géén van de gevallen kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden in enigerlei vorm of tot welk bedrag dan ook schadevergoeding betalen. Onder overmacht van de verkoper wordt in ieder geval verstaan:

- de omstandigheid, dat de verkoper een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt

- ;stakingen, rampen, oorlogen, brand & pandemieën.

- overheidsmaatregelen, die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig, dan wel deugdelijk na te komen.

 

De koopovereenkomst, overeengekomen in artikel 3, wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de nakoming van de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen garandeert.

Webshop / Winkel Glaravans


Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Glaravans, vertegenwoordigd door heer E. Baas.

Pakhuisstraat 8 / 7553 GX / Hengelo (OV)

Telefoonnummer: 074-7501156

E-mailadres: info @ Glaravans.com

KvK-nummer: 73598658

Btw-identificatienummer: NL001562284B55

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbodIndien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:de prijs inclusief belastingen;de eventuele kosten van verzending;de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. De beschikbare maten, kleuren & soorten materialen.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomstDe overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrechtDe ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;die duidelijk persoonlijk van aard zijn;die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;die snel kunnen bederven of verouderen;waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;voor losse kranten en tijdschriften;voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijsGedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofde consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie geldt niet indien: De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoeringDe ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - BetalingVoor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - KlachtenregelingDe ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - GeschillenOp overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Sluiten (esc)

Profiteer nu van onze openingsactie!

Ontvang nu 10% korting op ons gehele assortiment met de kortingscode 'WELKOM2021'!

Bezoek onze webshop!

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoeken

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg
Bezoek onze winkel